Hong Fa (HK) Stainless Steel Products Company Limited Hong Fa (HK) Stainless Steel Products Company Limited

CONTACT

CHINA
  • Xin Jian Road, Si Qian Town, Xinhui District, Jiang Men City, Guangdong

  • +86(0)750 - 6570168

  • +86(0)750 - 6571200

HONG KONG
  • RM B 6/F,14 Broadway St,Mei Foo Sun Chuen, Kowloon, Hong Kong

  • +852 2395 7150

  • +852 2396 9862